Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

O obci Ústín se v písemných pramenech poprvé objevuje zmínka v Nákelském odstavci. Tento pramen uvádí přibližnou dataci mezi lety  1173 – 1185, kdy obec patřila světským feudálům. Premonstrátský klášter Hradisko zde měl v té době tři popluží, postupně však nabýval další majetek, až konečně v druhé polovině 14. století získal do svého vlastnictví celou ves. V držení premonstrátů zůstal Ústín až do roku 1784, kdy v důsledku josefínských reforem byl zrušen i klášter Hradisko. Ústín, stejné jako i ostatní vesnice z klášterního panství, připadl nejprve náboženskému fondu, posléze v roce 1827 jej koupil hrabě Saint Genois a jeho vlastnictvím zůstal Ústín až do zrušení poddanství v roce 1848.

Kaple sv.Jana a Pavla Kaplička sv.Floriana

Rozparcelování tohoto dvora prováděl baron Skal z Vídně. Všichni tehdejší zaměstnanci, kteří chtěli dostali stavební parcelu a asi 3 ha pole. Tím vznikla osada u obce zvaná Skalov po výše jmenovaném baronovi. Název Ústín - Skalov byl zrušen až po 2.světové válce. Skalov měl samostatné číslování domů až do osmdesátých let minulého letopočtu. Obce byla rozdělena do třech panství pro poddané - část patřila klášteru Hradisko, část proboštstvíu sv. Mořice v Olomouci a třetí část pánům v Čechách pod Kosířem.

Pomník obětem světových válek Sousoší Piety Socha sv.Jana Nepomuckého

Přes nepřízeň c.k. úřadů si občané v roce 1889 postavili školu, aby děti nemusely do Těšetic. V roce 1928 se v obci vybudovala kanalizace a provedlo se vydláždění silnice ze Skalova směrem na Těšetice. V roce 1946 občané postavili pomník padlým obětem 1.a 2.světové války. Tento navrhl a sochu zhotovil akademický sochař Julius Pelikán.

Naše obec žila též i bohatým kulturním životem. Byli zde občané ochotní obětovat svůj čas na ochotnická představení, různé plesy. Toto bylo také dáno tím, že obec měla štěstí na řídící učitele, kteří celou obec vedli ke kultuře.Za totality se zde prakticky nic nedělo. Nyní po dezintegraci naší obce se snažíme dle možností o malou nápravu.

Popis znaku:

Stříbrný štít se zelenou patou, z níž vyrůstá červený jelen se zlatou zbrojí /tj.parohy a kopýtky/, držící vztyčenou zlatou berlu závitem k sobě.

Popis praporu:

Bílý list se zeleným dolním lemem o šířce 1/8 šířky praporu, nad nímž ve středu listu vyniká červený jelen se žlutou zbrojí, držící vztyčenou žlutou berlu závitem k sobě. Poměr šířky k délce je 2:3.

Zdůvodnění:

Jak je patrné z prvních písemných záznamů náležely pozemky obce Ústín olomouckému klášteru Hradisko. Tento vztah trval až do zrušení kláštera roku 1784. Dochovaná obecní pečeť ukazuje postavu světce se svatozáří, držícího v jedné ruce berlu, před nímž je štítek s jelenem ve skoku, vyrůstajícím z okraje štítu. Tuto pečetí dal obci hradišťský opat Pavel Václavík, poslední v řadě všech opatů.
Do navrženého obecního znaku jsou převzaty dva symboly ze staré pečeti, jelen a berla, čímž je připomenuta dlouhá společná historie obce s hradišťským klášterem. Zelená barva "paty štítu", z níž jelen vyrůstá, symbolizuje zemědělský ráz obce.
Prapor opakuje symboly ze znaku.

znak prapor